Podmínky


Czech National Spirits Competition 2022

I.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI Czech National Spirits Competition 2022

I.I

Cílem soutěže je prezentovat výrobce destilátů, jejich pálnenic a distilérek z České republiky a Slovenské republiky, seznamovat odbornou i širokou veřejnost jak s výsledky soutěže o nejlepší produkt, tak i s výsledky v jednotlivých soutěžních kategoriích, dále pak propagovat české destiláty z České republiky a Slovenské republiky jak u nás, tak v zahraničí.

I.II

Soutěž je otevřena pro všechny vyrobené destiláty a likéry v České republice a Slovenské republice. Všechny soutěžní vzorky musí splňovat podmínky tohoto statutu a musí odpovídat Zákonu o lihu 61/1997 Sb. a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

I.III

K účasti v soutěži „Czech National Spirits Competition 2022“ budou veřejně vyzváni všichni čeští a slovenští výrobci destilátů. Všechny informace o soutěži (včetně výsledků) budou zveřejňovány na www.CNSC.cz . Organizační výbor soutěže vytváří vlastní komunikační strategii, která zajistí prezentaci výsledků soutěže. Výsledky a informace o průběhu i dalších detailech soutěže jsou veřejné.

I.IV

Minimální množství soutěžního destilátu nebo likéru jednotlivých soutěžních vzorků je stanoveno na 100 lahví, tj. toto množství je připraveno k uvedení na trh, je naskladněno, bylo nebo bude prodáno, možno koupit v distribuční síti. (Myšleno, aby si zákazník mohl daný produkt v minulosti, současnosti nebo budoucnosti pořídit v běžné distribuční síti.)

I.V

Soutěžící poskytne bezplatně 3 ks lahví o obsahu 0,7 l nebo 4 ks lahví o obsahu 0,5 l do vlastnictví organizátora soutěže pro potřebu senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků. Soutěžní destiláty dodá na adresu organizátora uvedenou v přihlášce, nebo na předem určená sběrná místa. Produkty budou dodány v kartonu, který bude na boku označen štítkem na kterém bude uvedeno: Označení soutěžní kategorie, název produktu a výrobce.

I.VI

Za každý přihlášený vzorek bude pořadatelem účtován přihlašovateli účastnický poplatek 1000 Kč.

I.VII

Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného zákona etiketou včetně uvedení výrobce (přesný název subjektu a adresa nebo kód pálenice, distilérky, stáčírny).

I.VIII

Přihláška do soutěže:

a) Soutěžící vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém soutěžním vzorku. Přihlášku si může vyžádat u pořadatele soutěže, nebo formulář stáhnout na oficiálních stránkách soutěže www.CNSC.cz. Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje:

jméno producenta, nebo název společnosti producenta, jeho IČ ;

přesnou adresu producenta;

odpovědnou osobu, její kontaktní telefon, případně emailovou adresu;

druh destilátu;

b) Jestliže stejný soutěžící přihlásí více produktů stejného druhu, musí být jasně odděleny a popsány k plnému rozlišení

c) Nesprávné údaje na přihlášce vylučují produkt ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškeré produkty daného soutěžícího vyloučeny ze soutěže. Pokud bude dodatečně zjištěno, že soutěžící přihlásil do soutěže produkt jiného výrobce a tuto skutečnost neuvedl na etiketě přihlášeného vzorku, bude vyloučen ze soutěže. Získané ocenění může být odebráno i následně. Vyloučeny ze soutěže mohou být také produkty soutěžícího, který použil pro výrobu nepovolené postupy.

d) Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí soutěžící se zpracováním a publikací údajů o výrobci a produktů v odborném i neodborném tisku a dále k šíření těchto informací prostřednictvím všech komunikačních a mediálních partnerů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Zároveň souhlasí se všemi body tohoto statutu a zavazuje se uhradit stanovený soutěžní poplatek.

I.IX

Další ujednání

 

Každý soutěžící, který se umístí v soutěži Czech National Spirits Competition 2022 mezi 1-3 místem, má právo využít možnost prezentace  svého produktu spojenou s ochutnávkou svých produktů během slavnostního galavečera, přičemž tato prezentace nebude pořadatelem zpoplatněna. Současně se každý finalista zavazuje zapojit do marketingových aktivit pořadatele soutěže (např. bezplatné poskytnutí loga společnosti pro reklamní materiály, fota vítězné láhve atd..)

II.

ORGANIZACE SOUTĚŽE A ZÁSADY HODNOCENÍ

II. I

Minimální počet přihlášených vzorků pro udělení Zlatých, Stříbrných a Bronzových medailí v jednotlivých soutěžních kategoriích, stejně tak pro udělení titulu "Národní šampion" není stanoven.

Hodnocení bude probíhat v termínu od 11. listopadu do 13. listopadu 2022. (pouze porota)

Slavnostní galavečer proběhne dne 03. prosince 2022 v Senátu Parlamentu ČR (pro všechny účastníky, porotu a hosty)

Na základě výsledků hodnocení budou udělena

ocenění v jednotlivých soutěžních kategoriích

ocenění „Národní šampion“

II.II

HODNOTÍCÍ KOMISE

Při hodnocení spolupracujeme s domácími sommeliéry, degustátory, novináři a dalšími uznávanými odborníky v oboru, které chceme seznamovat s kvalitou českých produktů. Hodnocení produktů je nezávislé s důrazem na vysokou míru objektivity hodnocení. Hodnotící komise bude jmenována organizátorem. Průměrná doba na hodnocení vzorků jsou nejméně 3 minuty. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná. Nevhodné a neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem nepřipuštění k hodnocení, popř. k vyloučení. S ohledem na vysokou objektivitu hodnocení nesmí žádný degustátor v komisích být zástupcem, zaměstnancem či majitelem soutěžícího subjektu.

II.III

PŘEDMĚT HODNOCENÍ

Předmětem hodnocení je pouze kvalita destilátu, tedy produkt. Kvalita destilátu je pro nás jediným objektivním hodnocením každého soutěžícího. Naše odborné komise hodnotí produkty v celosvětovém kontextu kvality.

II.IV

PŘEDSEDA KOMISE

Každá jednotlivá komise degustátorů pracuje pod dohledem předsedy. Předseda hodnotí, dohlíží na hodnocení příslušné komise a zajišťuje úplnost podkladů pro výpočetní centrum. Po ukončení práce

komise předseda stvrzuje svým podpisem správnost tabulky s bodovým hodnocením jednotlivých soutěžních vzorků a regulérnost hodnocení.

II.V

PODMÍNKY PRO HODNOCENÍ

Světlá, dobře větraná místnost zajištěná proti vedlejším vlivům. Každý degustátor má k dispozici samostatné degustační místo vybavené podle degustačních pravidel. Organizátor soutěže zajišťuje pro hodnocení degustační sklenice. U předkládaných vzorků je dodržena anonymita – degustátorovi je soutěžní vzorek předkládán už v nalité sklenici, degustátor zná pouze číslo vzorku, a soutěžní kategorii. Komise pracuje v době od 9.00 do 19.30 hod.. Přestávky mezi hodnocením stanovují jednotliví předsedové. Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení.

Veškeré údaje o soutěži a hodnocení jsou archivovány po dobu pěti let a je zaručena absolutní objektivita a nestrannost zpracování výsledků.

II.VI

PŘEHLED OCENĚNÍ

HLAVNÍ OCENĚNÍ

Udělované tituly

Ovocné destiláty nezrající v sudu

Nejlepší česká / slovenská slivovice

Nejlepší česká / slovenská  jablkovice

Nejlepší česká / slovenská hruškovice

Nejlepší česká / slovenská meruňkovice

Nejlepší česká / slovenská třešňovice a višňovice

Nejlepší český / slovenský destilát z hroznového vína

Nejlepší český / slovenský ostatní ovocný destilát

Nejlepší český / slovenský pivní destilát

Nejlepší český / slovenský gin

 

Destiláty zrající v sudu

  • Nejlepší česká / slovenská whisky do 5ti let
  • Nejlepší česká / slovenská whisky nad 5 let
  • Nejlepší česká / slovenská jablkovice
  • Nejlepší česká / slovenská vínovice (brandy)
  • Nejlepší český / slovenský ostatní ovocný destilát
  • Nejlepší český / slovenský pivní destilát

 

Sekce o nejlepší český / slovenský likér bude rozdělena do tří základních kategorií:

Nejlepší český / slovenský rumový likér

Nejlepší český / slovenský bylinný likér

Nejlepší český / slovenský ovocný likér

Na základě přihlášených vzorků mohou vzniknout samostatné kategorie např. nejlepší kávový likér, griotka, ořechovka atd..

„Národní šampion“ bude udělen na základě vzájemného posouzení všech produktů, kterým bude uděleno první místo, zlatá medaile. 

II.VII

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen proběhne 03. 12. 2022. Všichni ocenění budou zveřejněni v tiskové zprávě, v odborných časopisech a ostatních médiích. Místa a termíny

vyhlášení výsledků se mohou změnit v závislosti na počtu akreditovaných novinářů a návštěvníků.

II.VIII

UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY A LOGA CZECH NATIONAL SPIRITS COMPETITION

Každý účastník soutěže má možnost bezplatně užívat ochrannou známku a logo soutěže pro svou prezentaci výhradně při komunikaci spojené se svou účastí v soutěži, přičemž správné užití loga podléhá schválení organizátorem. Označování lahví je možné pouze originální medailí Czech National Spirits Competition, kterou poskytne za úplatu účastníkovi pořadatel. Užívání jiného označování lahví, nebo výroba vlastních medailí obsahujících název Czech National Spirits Competition (CNSC) je chápáno jako porušení autorských práv organizátora.

III.

V případě malého počtu přihlášených vzorků může pořadatel dle vlastního uvážení kategorii sloučit s další nejbližší kategorií, v níž budou ocenění udělována pro obě (všechny) sloučené kategorie společně. Nezúčastní-li se v kategorii alespoň 5 produktů odpovídajících statutu soutěže, takovou kategorii sloučí pořadatel vždy, je-li to logicky možné. Nelze-li kategorii sloučit s jinou a nezúčastní-li se v ní alespoň 5 produktů odpovídajících statutu - nebude ocenění uděleno.

IV.

Přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 17. 10. 2022

V.

Kontaktní osoba:

Ředitel soutěže a předseda organizačního výboru: Mgr. Martin Krupička

Stáhnout přihlášku